εισαγωγή

By MARIA ANNA SKOULAMARIA ANNA SKOULA

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές της Στ' τάξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: Η Φυσική Αγωγή και Μελέτη του περιβάλλοντος. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.


Thanks to tsangk for this great snippet: conditional-blocks


text above inserted with:

[[include :snippets:if START |unique=1|type=equal|var1=%%name%%|var2=conditional-blocks]]
**##red|Thanks to tsangk for this great snippet:##** [[[code:conditional-blocks]]]
[[include :snippets:if END]]Other snippets posted by MARIA ANNA SKOULA


Rate this solution

If you think this solution is useful — rate it up!

rating: 0+x
Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License